• SSE Norge

“Tenk nøye etter og hva enn du gjør; verdsett menneskene og miljøet rundt deg!”

Tor Olav Drivstuen

CEO

HMS

«SSE Landax håndbok» er å gi en oversikt over SSE Norge sitt ledelsessystem. Før i tiden ble dette gjerne referert til som «kvalitetshåndboka», men SSE Norge ønsker å vise at virksomheten har et ledelsessystem med et ledelsesverktøy som dokumenterer alle relevante forhold som danner grunnlaget for å sikre virksomhetens målstyring, styring og dokumentasjon.

VISJON OG FORRETNINGSOMRÅDER

Bedriftens visjon og forretningsområder er som følger SSE har som mål å bli en ledende leverandør av sprengstoff er og tennmidler. Dette skal nåes ved å levere produkter av beste standard. Bedriften skal til enhver tid ligge i henhold til krav i lover og forskrifter. SSE Norges visjon er å forbli en virksomhet som har visjoner og arbeidsprosesser som er tilrettelagt for å unngå ulykker og uønskede hendelser.

HOVEDMÅL MED HMS-ARBEIDET

SSE Norges målsetning er at virksomheten ikke skal forårsake ulykker, skader eller tap, det kan være seg på menneskers liv og helse, det ytre miljø eller kunnskap og informasjon. Målsetningen skal oppnås gjennom strukturert intern-kontrollarbeid med fokus på alle av selskapets relevante forretningsforhold, herunder:

 • Myndigheter gjennom lover og forskrifter.
 • Ansatte og deres behov for trygge og sikre arbeidsplasser.
 • Kunders krav til våre produkter og tjenester.
 • Aksjonærenes krav til investert kapital.

POLICY FOR ARBEIDSMILJØ

SSE Norges vil administrere alle aktiviteter i virksomheten med omtanke for mennesker og miljø. Det blir lagt til rette for at de ansatte skal forlate arbeidet med like god helse som da de startet arbeidet. Det kreves kontinuerlig innsats av alle ansatte for å nå dette mål.

POLICY FOR YTRE MILJØ

SSE Norges målsetting er å unngå negativ påvirkning av det ytre miljø. Det kreves kontinuerlig innsats av alle ansatte for å nå dette mål.

Arbeidet med å søke underleverandører som fokuserer på å redusere utslipp og forurensing, er like viktig som arbeidet med arbeidsmiljø, produksjon/tjenesteyting, leveranser, kvalitet og økonomi. Kravet til produksjon/tjenesteyting og økonomi skal ikke gå på bekostning av skader på omgivelsene.

SSE Norge skal ha et åpent forhold til lokalsamfunnet, myndighetene og øvrige interessenter gjennom aktiv kommunikasjon.

POLICY FOR TRUSSEL OG TERRORISME OG STORULYKKE

SSE Norges målsetting er å unngå at varer ikke skal komme på avveie og i urette hender.

Mer informasjon kommer.

Mer informasjon kommer.

SSE Norge har kompetanse og gode erfaringer med etablering av sprengstofflager.

Vi bidrar til konsultering vedrørende søknad om sprengstofflager.

Ring gjerne Øivind Andersen direkte på +47 474 51 153

Vi ser fram til å høre fra dere!

Mer informasjon kommer.

SIKKERHET OG VARSLIG VED: TØMMERSJØEN EKSPLOSIVLAGER

INFORMASJON TIL NABOER OG OMKRINGLIGGENDE VIRKSOMHETER.

Virksomheter som behandler farlige stoffer er underlagt ”Forskrift om tiltak for å avverge og begrense skadevirkninger av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer” (Storulykkeforskriften). Forskriften pålegger virksomhetene å informere naboer om farlige situasjoner som kan oppstå ved anlegget. Vårt lagerområde ved Tømmersjøen i Verdal, er av en type og størrelse hvor denne forskriften gjelder. I tråd med vår policy, prinsipper og krav, satser SSE Norge  aktivt på helse-, miljø-, og sikkherhetsarbeidet. Vi har som mål å minimalisere de miljø- og sikkerhetsmessige risiki virksomheten representerer. Dette gjør vi ved å rette oppmerksomheten mot forhold som reduserer sannsynligheten for uønskede hendelser og begrenser konsekvensene av disse. I vårt ledelses- og kvalitetssikringssystem vektlegger vi kunnskap om risiki, en effektiv beredskap, identifisering av forbedringsbehov, registrering/oppfølging av unormale hendelser og tiltak av forebyggende karakter. De nødvendige sikkerhetsrapporter er oversendt myndighetene ved Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap (DSB).

Vi vil med denne informasjonen gi deg som nabo noen generelle opplysninger om faren for ulykke, mulige virkninger og varslingsprosedyrer. Informasjonen inneholder også opplysninger om hvordan du skal forholde deg dersom virksomheten rammes av hendelser som f.eks eksplosjon eller brann i eksplosiver.

SSE Norge ASs lager for eksplosiver ligger ved Tømmersjøen i Verdal Kommune. Fra dette lageret forsynes våre feltlager og kunder med proodukter til kommersielle sprengninger. Transport til og fra lageret foregår med vogntog og mindre distribusjonsbiler.

Lageret ved Tømmersjøen ble bygget på begynnelsen 1990-tallet som en del av den lokale militære ammunisjonsberedskap. Lageret var ved ferdigstillelse i 1992 godkjent for 180 tonn eksplosiver. Lageret ved Tømmersjøen er nå  godkjent av sivile myndigheter og er gjenstand for regelmessig tilsyn.  Tømmersjøen lager er SSE Norges hovedlager for distribusjon av eksplosiver i Norge. Det er ingen fast ansatte ved lageret som betjenes fra SSE Norges avdeling i Stjørdal. Det er ingen annen virksomhet ved Tømmersjøen enn lagring av eksplosiver.

Sannsynligheten for at brann oppstår i selve lageret er minimal. Hvis det skulle oppstå brann i eksplosiver, øker eksplosjonsfaren. Vårt sikkerhetsarbeid er derfor i stor grad rettet mot brannforebyggende tiltak og brannberedskap i nært samarbeid med det lokale brannvesen.

TRANSPORT AV EKSPLOSIVER

Det er daglig transport av eksplosiver til og fra lageret, men det er liten sannsynlighet for at kjøreuhell vil føre til eksplosjon i lasten. En brann i kjøretøy kan allikevel forekomme, og dersom det ikke lykkes å slukke brannen hurtig, må det settes iverksettes evakuering av området. En brann kan spre seg til lasten og i verste fall utvikle seg til en eksplosjon.

FARLIGE GASSER

Ved en brann i eksplosiver kan det blant annet utvikles nitrøse gasser, som er helsefarlige. Nitrøse gasser er lett gjenkjennelig med sin rødbrune farge og stikkende lukt. Ved innånding av nitrøse gasser må lege kontaktes på grunn av mulige komplikasjoner som kan oppstå inntil 2 døgn etter innåndingen.

HVORDAN ER LAGERET SIKRET?

Hele lagerområdet er inngjerdet med høyt gjerde og porter som alltid er stengt. Alle hus og containere er utstyrt med brann-og tyverialarmer.

NÅR KAN DET BLI NØDVENDIG MED EVAKUERING, OG HVORDAN BLIR DU VARSLET?

På grunnlag av risiko-og beredskapsanalyser har SSE Norge utarbeidet beredskapsplan for lageret. Ved alvorlige hendelser vil politi og brann-/redningstjeneste lede redningsarbeidet. Evakuering vil bli besluttet i samråd med politi og brann/redningstjeneste, og en eventuell evakuering vil bli ledet av politiet. Politiet har ansvar for varsling av naboer.

HVA SKAL DU GJØRE DERSOM EN FARLIG SITUASJON SKULLE OPPSTÅ, HVORDAN SKAL DU SOM NABO OPPTRE?

 • Begi deg innendørs
 • Lukk dører, vinduer og steng alle lufteluker
 • Hold deg borte fra store glassflater i dører eller vinduer
 • Forhold deg til de meldinger som blir gitt av politiet eller brann/redningstjenen direkte eller gjennom media.

HVA GJØR DU HVIS DU OPPDAGER NOE UNORMALT INNENFOR LAGEROMRÅDET?

Dersom du observerer noe som du oppfatter som unormalt innenfor lagerområdet og det ikke er personer til stede, ta kontakt med SSE Norges vakttelefon +47 20 33 43 17, brann/redningstjeneste telefon 110 eller politi telefon 112.

HVOR KAN DU HENVENDE DEG DERSOM DET ER NOE JEG LURER PÅ?

SSE Norge HMS-ansvarlig telefon +47 469 51 800 eller vakttelefon +47 20 33 43 17

VED KRISESITUASJON:

 • Brann/redning telefon 110
 • Politi telefon 112
 • Ambulanse telefon 113

Forytterlige informasjon:

HMS-ansvarlig Olav Drivstuen, telefon +47 469 51 800

Driftsleder Kjell Arne Ferstad, telefon +47 926 26 700

Ytterligere informasjon Dersom du har behov for ytterligere informasjon kan du ringe følgende personer på telefon +47 32 22 91 00. HMS-sjef Norge eller lokalt ansvarlig for lagerområdet.