Sikkerhet & Miljø


Naboinformasjon

Eksplosivlager og bulkstasjon


Kjære nabo

Selskaper som håndterer farlige stoffer er dekket av «Forskrift om tiltak for og avverge og begrense skadevirkninger av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer» (Storulykkeforskriften). Forskriften fastsetter at naboene i nærheten av virksomheten må informeres av selskapet om situasjoner som kan oppstå i forbindelse med driften. SSE Norge AS har fasiliteter av type og størrelse der denne regelen gjelder. Vi streber etter, i henhold til våre interne direktiver, for å minimere miljø- og sikkerhetsrisikoen som selskapet kan påvirke. Dette gjøres ved å prioritere risikovurderinger, aktiviteter og forebygging som reduserer sannsynligheten for uønskede hendelser og minimering av konsekvensene. Dette håndteres i vårt styrings- og kvalitetssikringssystem hvor vi kontinuerlig forbedrer vår kunnskap og ledelse angående risiko, effektiv beredskap, identifisering av forbedringsbehov, registrering og oppfølging av unormale hendelser og forebyggende tiltak. Sikkerhetsrapporter og annen viktig dokumentasjon sendes til og registreres av myndighetene ved Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og gjennomgås regelmessig.Brann i eller ved lagerområdet

Dersom det oppstår brann i eksplosivlager eller råmaterialer på en bulkstasjon øker eksplosjonsfaren. Vårt sikkerhetsarbeid er derfor i stor grad rettet mot brannforebyggende tiltak og brannberedskap i tett samarbeide med lokal brann og redningsvesen.


Transport

Brann i kjøretøy som frakter varer til og fra lageret er lite sannsynlig men om det skulle oppstå og brannen sprer seg til lasten kan det bli behov for evakuering dersom det ikke lykkes med og slukke brannen hurtig.


Farlige gasser

Ved brann i eksplosivlager eller enkelte råvarer i en bulkstasjon utvikles nitrøse gasser som er helseskadelige. Disse gassene er lett gjenkjennelig med sin rødbrune farge og stikkende lukt. Ved innånding av nitrøse gasser må alltid lege kontaktes. Merk at komplikasjoner kan oppstå inntil 2 døgn etter innånding.


Varsling

Dersom det skulle oppstå en potensiell fare ved eller i nærheten av et lagerområde, vil naboer bli varslet. Det vil være politiet som leder innsatsarbeide. Farlige gasser eller eksplosjonsfare kan medføre evakuering av nærmiljøet. Dette arbeidet ledes av politiet i samarbeid med bedriftens beredskapsgruppe.


Egeninnsats

- Hold deg innendørs og lukk dører, vinduer

- Ikke opphold deg i nærheten av vinduer

- Følg meldinger og instrukser fra politiet


Kontaktinfo SSE-Norge A/S

Tlf: +47 48 99 46 00